El carbó


El carbó és una substància combustible, sòlida, lleugera i negre producte de la descomposició de matèria vegetal que conté carboni. El carbó protagonista del nostre museu és el lignit, un tipus de carbó mineral que ha estat combustible de la primera revolució industrial format fa uns 65 milions d’anys.

USOS DEL CARBÓ
El període de 1963 a 1993 fou el de màxim consum a Catalunya; aquesta tendència però ha anat canviant i el pes del carbó ha anat davallant en els darrers anys. Ha estat el gran combustible industrial, màquina de vapor, cuines econòmiques, calderes, excavadores, centrals tèrmiques,…